Nabídka pro učitele

Rozšiřte a prohlubte si svou kvalifikaci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU v Liberci nově získala akreditaci kurzu DVPP
Učitelství  pro 1. stupeň ZŠ.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci nabízí učitelům z praxe nově akreditované programy Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které jim umožňují dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. získat způsobilost k vyučování třetího předmětu, k vyučování na jiném stupni škol a k některým specializovaným činnostem na škole. Příprava těchto programů byla podpořena z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. První skupina kurzů se zahájila v únoru 2008, druhá říjnu 2008.

Pro výuku dalšího (třetího) předmětu a pro výuku již vystudovaného předmětu na jiném stupni škol jsou pro učitele prvního a druhého stupně základních škol určeny programy:

 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ
 • Německý jazyk pro 1. stupeň ZŠ
 • Dramatická výchova pro 1. a 2. stupeň ZŠ
 • Anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ
 • Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ
 • Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ
 • Dějepis pro 2. stupeň ZŠ
 • Fyzika pro 2. stupeň ZŠ
 • Zeměpis pro 2. stupeň ZŠ
 • Informatika pro 2. stupeň ZŠ
 • Matematika pro 2. stupeň ZŠ
 • Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ
 • Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ
 • Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ
 • Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ
 • Výuka náboženství pro 2. stupeň ZŠ

Pro výuku již vystudovaného předmětu na jiném stupni škol jsou pro učitele středních škol určeny programy:

 • Český jazyk a literatura pro SŠ
 • Fyzika pro SŠ
 • Informatika pro SŠ
 • Matematika pro SŠ
 • Základy společenských věd pro SŠ
 • Zeměpis pro SŠ

Pro výkon specializovaných činností jsou určeny programy

 • Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií

Příprava a realizace těchto programů DVPP je podpořena z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

 


 Osobnostní a sociální výchova v procesu inkluzivní edukace

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky nabízí pedagogům 1. stupně základních škol a speciálních základních škol sebezkušenostní program CŽV s názvem Osobnostní a sociální výchova v procesu inkluzivní edukace, který je zaměřen na osvojení práce dle metodiky Hlemýžď to zvládá, zvládneme to také!

Program je akreditován v rámci DVPP.

Obsahová náplň kurzu je zaměřena na rozšíření a posílení kompetencí pedagogů při realizaci průřezového tématu ŠVP se zaměřením na osobnostní a sociální výchovu.

Celková dotace vzdělávacího programu je 40 hodin v rámci jednoho semestru.

Cena studia je 4 400,- Kč.

Bližší informace získáte dne 26. února 2016 v odpoledních hodinách na úvodní schůzce pro zájemce o kurz. Účast na setkání prosím potvrďte na email alena.bjorke@tul.cz. Zájemci o kurzu budou informováni o přesném místě a čase schůzky během měsíce února.

 

Nabídka akreditovaného kurzu

V rámci udržitelnosti projektu nabízí Technická univerzita v Liberci akreditovaný kurz se zkušenými lektory 


VYUŽITÍ POČÍTAČE A INTERNETU VE VÝUCE (VIP)

Kurz je studiem v rámci dalšího průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků podle
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., po jehož absolvování absolvent získá nové poznatky dle § 10 odstavec 2) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium je organizováno v rámci celoživotního vzdělávání v souladu se Studijním a zkušebním řádem TUL a Pravidly studia v programech celoživotního vzdělávání TUL. Dokladem o absolvování kurzu průběžného vzdělávání je osvědčení. Toto osvědčení obdrží pedagogové, kteří se zúčastnili min. tří z pěti absolvovaných modulů. 

Obsahem projektu VIP je 5 modulů (každý modul sestává ze dvou kurzů po 5 vyučovacích hodinách), kurzy budou probíhat od listopadu 2014 do března 2015.

Jednotlivé kurzy i moduly jsou samostatnými celky, lze je tedy absolvovat nezávisle na sobě a mohou být absolvovány podle zájmových obsahů. Lze tedy absolvovat např. pouze jednu část modulu.

Moduly jsou aktualizovány v souladu s novými trendy při používání médií ve výuce. V rámci těchto aktualizací jsou pro absolventy kurzu mimo jiné připraveny:

MODUL 1Způsob online výuky
Využití online aplikací (Polldaddy apod.) a úložišť na cloudu (Google APPS, Dropbox, iCloud).
S Cloud Computingem se mění princip spolupráce mezi vyučujícím a studentem.


MODUL 2 - Komunikace ve výuce prostřednictvím PC a sociálních sítí
Novinky v nástrojích pro online komunikaci (Skype, Twitter, diskuzní fóra, sdílené tabule, apod.)
.

MODUL 3 - Využití internetových programů pro tvorbu výukového materiálu
Přechod na novou verzi Moodle. Praktická tvorba vlastních kurzů.


MODUL 4 - Obraz, zvuk video ve výuce
Aktuality při zpracování multimediálních dat ( YOUTUBE, Movie Maker, apod.)
.

MODUL 5 - Tvorba interaktivních cvičení Praktické ukázky práce s programem HotPotatoes a vlastní tvorba testů a interaktivních cvičení.

Jako první v řadě kurzů nabízíme ve dnech 14. 11. a 28. 11. 2014 kurz k programu HotPotatoes (Modul 5).

Obsah kurzu (Modul 5)

Přihláška

Popis vzdělávacího programu + přehled modulů
Ceník kurzů

Další informace k projektu naleznete zde: https://vip-projekt.tul.cz/

Kurz VYUŽITÍ POČÍTAČE A INTERNETU VE VÝUCE (2017)

Nabídka akreditovaného kurzu VYUŽITÍ POČÍTAČE A INTERNETU VE VÝUCE
pro učitele Libereckého kraje v rámci udržitelnosti projektu ESF

Kurz je studiem v rámci dalšího průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., po jehož absolvování absolvent získá nové poznatky dle § 10 odstavce 2) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium je organizováno v rámci celoživotního vzdělávání v souladu se Studijním a zkušebním řádem TUL a Pravidly studia v programech celoživotního vzdělávání TUL.

Obsahem kurzu VIP je 5 modulů (každý modul sestává ze dvou kurzů po 5 vyučovacích hodinách). Moduly i kurzy jsou samostatnými celky a lze je absolvovat podle zájmových obsahů nezávisle na sobě. Moduly jsou aktualizovány v souladu s novými trendy používání médií a jsou připraveny zkušenými lektory. Dokladem o absolvování kurzu je osvědčení. Toto osvědčení obdrží pedagogové, kteří se zúčastnili min. jednoho z pěti absolvovaných modulů. 

Kurzy budou probíhat od 16.1. – 23. 2. 2017. U některých částí modulů je nabízeno více termínů:

Bližší info na stránkách projektu (https://vip-projekt.tul.cz/) a viz přílohy:

Nabídka kurzu
Přehled modulů a nabízených termínů_2017
Přihláška
Ceník

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5

Krátkodobé kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s akreditací MŠMT

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická nově nabízí krátkodobé kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s akreditací MŠMT.
Přehled akreditovaných kurzů – v příloze.
Kurzy byly úspěšně nabízeny v rámci projektu ESF Moderní učitel, nyní je učitelé mohou volně objednat.

Nabízené kurzy pro učitele základních a středních škol
(termíny jsou předběžné, konkrétní po domluvě s vyučujícími)