ESF 

                 Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu

s §6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Registrační číslo projektu:         CZ.1.07/1.3.00/19.0007
Operační program                        Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo operačního programu:        CZ.1.07
Název operačního programu:       OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Doba trvání projektu:                      1. 4. 2011 - 31. 3. 2014
Příjemce a řešitel:                          Západočeská univerzita v Plzni
Partner projektu:                             Technická univerzita v Liberci
Název oblasti podpory:                  1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Název prioritní osy:                         Počáteční vzdělání
Typ účetní jednotky:                        Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání

Cílem projektu je:

Projekt si klade několik dílčích cílů, jejichž společným jmenovatelem je snaha o rozšíření kvalifikace pedagogických pracovníků v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Jihočeském kraji. Projekt spojuje rozšiřování kvalifikace s inovacemi v oblasti studijních programů, které jsou pro rozšiřování kvalifikace pedagogických pracovníků určeny. Nejedná se jen o vytváření nových a inovace stávajících studijních programů, půjde ale i tvorbu nových distančních modulů pro DVPP – zejména pak o e-learningové opory. Zároveň je cílem projektu i vytvoření obecně platného rámce pro akreditaci pro DVPP.

Konkrétně se jedná o následující cíle:
- proškolení cílové skupiny ve vzdělávacích programech podle § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
- vytváření nových vzdělávacích programů na základě aktuálních potřeb cílové skupiny
- vytvoření Standardu pro udělování akreditací pro DVPP pro vzdělávací programy podle
   § 6 písm. c)vylášky č. 317/2005 Sb.
- vytvoření a ověření distančních modulů pro vzdělávání
- vytvoření nástrojů pro sebehodnocení, pro komunikaci s tutorem a hodnocení
- vyhodnocení dopadů vzdělávání v pedagogické praxi na vzorku účastníků vzdělávání

Klíčové aktivity:

01. vytváření nových vzdělávacích programů na základě aktuálních potřeb cílové skupiny zejména ve vzdělávání podle § 6 písm. a) a b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., včetně vytvoření a ověření distančních modulů pro vzdělávání
02. proškolení cílové skupiny ve vzdělávacích programech podle § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb., vytvoření nástrojů pro sebehodnocení, pro komunikaci s tutorem a hodnocení (profesní potfolia)
03. vytvoření Standardu pro udělování akreditací pro DVPP pro vzdělávací programy podle § 6 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci, kteří mají nedostatečnou odbornou kvalifikaci (pracovníci, kteří si rozšiřují svou oborovou aprobaci o další obor nebo si rozšiřují vzdělání ve svém oboru o znalosti nutné pro výuku na vyšším stupni škol, než na kterém jim umožňuje jejich dosavadní vzdělání.
Zaměstnanci – akademičtí a ostatní pracovníci v oblasti DVPP jednotlivých partnerských univerzit, kteří budou do projektu zapojeni v rámci vlastní výuky, popř. tvorby nových nebo v oblasti inovace stávajících studijních programů,
e-learningových opor.

Realizační tým TUL:
Koordinátor projektu: doc. PaedDr. Jaroslav Perný, PhD.
Metodik projektu: doc. RNDr. Jana Příhonská, PhD.
Finanční manažer: Mgr. Iveta Krušková
Asistentka projektu: Romana Krušková